Wgląd do KW

Wgląd do akt i ksiąg wieczystych

Zgodnie z art. 361 ust. 3 ukwih każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu.

Akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz.

W przypadku zamiaru przeglądania większej ilości akt ksiąg wieczystych zaleca się przesłanie zestawienia numerów ksiąg wieczystych na e-mail kw5@bilgoraj.sr.gov.pl; kw9@bilgoraj.sr.gov.pl w celu ustalenia terminu ich udostępnienia.

Zgodnie z art. 362 ust. 3 i 4 ukwih odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli dokumenty te stanowią podstawę wpisu.

W celu uzyskania:
a) dostępu do dotychczasowej księgi wieczystej (tzw. księgi wieczystej papierowej),
b) dostępu do akt księgi wieczystej,
c) odpisu dokumentu znajdującego się w aktach księgi wieczystej,
należy wypełnić druk formularza „KW – WGLAD”

Przeglądanie ksiąg wieczystych i akt ksiąg wieczystych jest nieodpłatne.

Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się za pobraniem opłaty kancelaryjnej w wysokości 6 zł za stronę dokumentu.

Na zarządzenie przewodniczącego wydziału może zostać wydany z akt księgi wieczystej tylko dokument, który nie stanowił podstawy wpisu. Wydanie dokumentu następuje na żądanie osoby zainteresowanej po złożeniu przez nią do akt księgi wieczystej uwierzytelnionego odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego kserokopii poświadczonej notarialnie.
Przewodniczący wydziału może zwolnić osobę zainteresowaną od obowiązku złożenia odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego kserokopii poświadczonej notarialnie i zarządzić sporządzenie odpisu lub kserokopii dokumentu na jej koszt. Tak sporządzony odpis lub kserokopia zaopatrzone w pieczęć urzędową, datę i czytelny podpis sędziego lub referendarza sądowego składany jest do akt księgi wieczystej w miejsce wydanego dokumentu.
Na żądanie osoby mającej interes prawny przewodniczący wydziału może sporządzić odpis lub wypis z dokumentu załączonego do akt księgi wieczystej, stanowiącego podstawę wpisu, albo jego kserokopię i wydać tej osobie, po uprzednim zaopatrzeniu w pieczęć urzędową, datę i czytelny podpis.

Rejestr zmian dla: Wgląd do KW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Robert Radzajewski - SSR
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d