Opłaty KW

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r., nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) od wniosków składanych w postępowaniu wieczystoksięgowym pobiera się następujące stałe opłaty sądowe:

wniosek (żądanie) wysokość opłaty sądowej
wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego1 200 zł
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej2
wpis hipoteki lub służebności 200 zł
w przypadku wpisu hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą w kwocie 200 zł, choćby wniosek obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą
wpis udziału w prawie własności lub użytkowaniu wieczystym proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych
wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności 150 zł
niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
wpis własności nieruchomości rolnej3 o powierzchni do 5 ha 150 zł
wpis praw osobistych i roszczeń4 150 zł
wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł
zmiana treści hipoteki (termin, waluta, częściowe wykreślenie) 150 zł
od każdej zmienianej hipoteki
zmiana wierzyciela hipotecznego 60 zł
założenie księgi wieczystej 60 zł
jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w kwocie 60 zł
odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł
jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w kwocie 60 zł
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 60 zł
sprostowanie działu I-O księgi wieczystej 60 zł
ujawnienie budynku 60 zł
dokonanie innych wpisów 60 zł
wykreślenie wpisu połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis:
a) wykreślenie ostrzeżenia o zajęciu egzekucyjnym nieruchomości – 30 zł,
b) wykreślenie hipoteki – 100 zł,
c) wykreślenie innych ograniczonych praw rzeczowych – 100 zł od każdego wykreślanego prawa,
d) wykreślenie prawa osobistego lub roszczenia – 75 zł,
   

Opłatę stałą w kwocie 60 zł za:
   a) założenie księgi wieczystej,
   b) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona,
        niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
   c) odłączenie nieruchomości lub jej części,
pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Opłaty przewidziane dla poszczególnych wniosków wieczystoksięgowych stosuje się również do opłaty od apelacji na orzeczenie [wpis/postanowienie] sądu wieczystoksięgowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 18 ust. 2 uksc).

Od zażalenia na postanowienie sądu wieczystoksięgowego (zarządzenie przewodniczącego wydziału) pobiera się piątą część opłaty przewidzianej dla wniosku o wydanie zaskarżanego postanowienia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 19 ust. 3 pkt 2 uksc).

Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie zaskarżanego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł (art. 25 ust. 2 uksc).

Ponadto pobiera następujące opłaty z tytułu wydawanych odpisów:

 1. od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 2. od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 3. od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

1Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie (art. 252 – 284 kc), służebność (art. 285 – 3054 kc), zastaw (art. 306 – 335 kc), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 171 – 1719 usm) oraz hipoteka (65 – 112 ukwih, art. 95 pr. bankowego, art. 34 – 36 Ordynacji podatkowej)

2Następujące przepisy szczególne przewidują ulgi bądź zwolnienia od obowiązku uiszczania opłat sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym:

 1. zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy prawa własności z tytułu przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców [art. 11 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1419)],
 2. zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, których księgi utraciły moc prawną w związku z zakończeniem postępowania scaleniowego oraz wpisy obciążeń, które figurowały w tych księgach [art. 8 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz.U. z 1960 r., nr 11, poz. 67 z późn. zm.)],
 3. wpisy do ksiąg wieczystych oparte na przepisach dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. z 1946 r., nr 39, poz. 233 z późn. zm.),
 4. wnioski wieczystoksięgowe składane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.),
 5. wpis zmiany wierzyciela hipotecznego w przypadku nabycia przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką – opłata sądowa w kwocie 100 zł [art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)],

3Nieruchomościa rolną (gruntami rolnymi), zgodnie z przepisem art. 461 kodeksu cywilnego, są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie III CKN 140/98 wskazał, że o rolniczym charakterze gruntu przesądza jego rolnicze przeznaczenie, a nie sposób jego aktualnego wykorzystywania (LEX nr 50652).

4 Zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione w księdze wieczystej prawa osobiste i roszczenia. W szczególności mogą być ujawniane:

 1. prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,
 2. roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, w tym roszczenia przyszłe i warunkowe,
 3. roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 4. roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 5. wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 1997 r., nr 140, poz. 940 z późn. zm.),
 6. prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2000 r., nr 74, poz. 855).

Należy zwrócić uwagę, że stosownie do przepisu art. 5111 kpc w postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma sąd wieczystoksięgowy wskazuje wysokość należnej opłaty stałej. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z powyższej przyczyny wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata zostanie wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.

Rejestr zmian dla: Opłaty KW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d