Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 553/16

2016-07-21

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 553/16 z wniosku Heleny Stafisz i Weroniki Zdybel - wykaz inwentarza po Ryszardzie Zdybel, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej: „ W sprawie sygn. akt I Ns 553/16 Sądu Rejonowego w Biłgoraju złożono wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Zdybel PESEL 51040314417. ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Żabno nr 141, 23-465 Turobin, zmarłym w dniu 30 marca 2016 roku.
Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza".

Treść ogłoszenia z dn. 21.07.2016r. - Sygn. akt I Ns 553/16 (PLIK PDF)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 553/16