Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 489/16

2016-07-14

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 489/16 z wniosku Miasta Biłgoraj o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
„Postanowieniem z dnia 5 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biłgoraju zezwolił Miastu Biłgoraj na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3938 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych) stanowiącej określone decyzją Starosty Biłgorajskiego z dnia 25 maja 2016 r., Nr GK.683.4.121.2015.WB, odszkodowanie z tytułu przejęcia na własność Miasta Biłgoraj na mocy decyzji Starosty Biłgorajskiego z dnia 3 września 2015 r. Nr 1.2015 znak: AB.6740.ZRID. 1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, „Budowa drogi nr 109262L- ulica Nowakowskiego w Biłgoraju", nieruchomości położonej w Biłgoraju, oznaczonej jako działka nr 71 na arkuszu numer 15 mapy ewidencji gruntów, o powierzchni 0,0105 ha, ustalając, że kwota powyższa może zostać wypłacona wierzycielowi na jego wniosek po przedstawieniu przez niego dokumentów wykazujących jego prawo własności do wskazanej wyżej nieruchomości przysługujące mu w chwili jej przejęcia na rzecz Miasta Biłgoraj bądź wierzycielom na ich zgodny wniosek po przedstawieniu przez nich dokumentów wykazujących, że w chwili przejęcia tej nieruchomości na rzecz Miasta Biłgoraj byli oni jej wyłącznymi współwłaścicielami.
Sąd Rejonowy w Biłgoraju wzywa osobę będącą dotychczasowym właścicielem lub osoby będące dotychczasowymi współwłaścicielami wskazanej wyżej nieruchomości do odebrania powyższej kwoty z depozytu sądowego."

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 489/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d