Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 430/16

2016-06-23

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie INs 430/16 z wniosku Gminy Miasto Biłgoraj o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
"Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Gminie Miastu Biłgoraj na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6979 zł (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) stanowiącej odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Gminę Miasto Biłgoraj nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Biłgoraju i oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/5, arkusz mapy 71, powierzchni 0,007 ha, przyznanego decyzją Starosty Biłgorajskiego z dnia 31 marca 2016 r., Nr GK.683.4.131.2015.WB, z zastrzeżeniem, iż wskazana wyżej kwota ma być wypłacona właścicielom lub współwłaścicielom tej nieruchomości po okazaniu dokumentów określających prawo własności do tej nieruchomości w dniu 22 grudnia z 2015 roku tj. w chwili przejęcia jej przez Gminę Miasto Biłgoraj na mocy decyzji Starosty Biłgorajskiego z dnia 3 września 2015 roku nr AB.6740.ZRID 1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku znak: IF- I.7821.13.2015.AZ, Sąd Rejonowy w Biłgoraju wzywa właścicieli lub współwłaścicieli tej nieruchomości do zgłoszenia się i wykazania swojego tytułu do nieruchomości na dzień 22 grudnia 2015 r. oraz odebrania wymienionej kwoty złożonej do depozytu".

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 430/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d