Odpisy KW

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z KW

Uwagi ogólne

Sąd Rejonowy w Biłgoraju – V Wydział Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej w dwóch trybach:

 1. z Elektronicznej Księgi Wieczystej działając jako ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 2. z ksiąg wieczystych prowadzonych przez ten Sąd na zasadach obowiązujących do dnia 30 września 2010 r. (z tzw. ksiąg wieczystych papierowych), które nie zostały jeszcze poddane migracji.

Niezależnie od powyższych trybów, aby uzyskać odpis z księgi wieczystej bądź zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej należy wypełnić formularz „KW – ODPIS” i uiścić należną opłatę:

 1. od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 2. od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 3. od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

odpis zwykły księgi wieczystej - dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację lub Ekspozyturę, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu.

odpis zupełny księgi wieczystej - dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację lub Ekspozyturę, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - dokument urzędowy wydany przez Centralną Informację lub Ekspozyturę, zawierający informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze jest zamknięta.

Należy zwrócić uwagę, że od dnia 1 października 2010 r. Sąd Rejonowy w Biłgoraju stosuje jeden formularz o wydanie odpisu księgi wieczystej bądź zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.
W związku z tym Sąd uprzejmie prosi, aby na wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej, która nie została jeszcze poddana migracji wskazywać, że wnioskodawca wnosi o wydanie odpisu z „księgi wieczystej papierowej”. W przeciwnym przypadku wniosek zostanie potraktowany jako żądanie wydania odpisu z Elektronicznej Księgi Wieczystej co będzie wiązało się ze skierowaniem dotychczasowej księgi wieczystej do Ośrodka Migracyjnego w Krośnie w celu przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (migracja księgi wieczystej). Wówczas odpis zostanie wydany po przeprowadzeniu migracji księgi wieczystej i będzie to odpis z Elektronicznej Księgi Wieczystej.
Nie wydaje się odpisów z dotychczasowej księgi wieczystej (tzw. papierowej), jeżeli została ona wysłana do Ośrodka Migracyjnego.

Uzyskanie odpisu z Elektronicznej Księgi Wieczystej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
(Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1571 z późn. zm.)

Wnioski o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej, odpisu zupełnego księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej złożone bezpośrednio w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych lub ekspozyturze Centralnej Informacji działającej przy wydziałach ksiąg wieczystych realizowane są natychmiast, jeżeli nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające ich realizację. Odpis taki może uzyskać każda osoba bez potrzeby wykazywania interesu, o jakim mowa w art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Wniosek o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej, odpisu zupełnego księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej składa się:

 1. bezpośrednio albo korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa),
 2. bezpośrednio albo korespondencyjnie w ekspozyturze Centralnej Informacji działającej przy wydziałach ksiąg wieczystych wszystkich sądów rejonowych.

W przypadku Sądu Rejonowego w Biłgoraju jest to:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju – V Wydział Ksiąg Wieczystych
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj

Należy pamiętać, że wniosek złożony korespondencyjnie w ekspozyturze Centralnej Informacji przekazuje się do centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, która wówczas wydaje bądź odmawia wydania żądanego odpisu z księgi wieczystej.

Do wniosku złożonego osobiście w centrali Centralnej Informacji należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do wniosku złożonego osobiście w ekspozyturze Centralnej Informacji należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, lub do kasy tego sądu.

Do wniosku złożonego korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturze Centralnej Informacji należy dołączyć kopię dowodu wpłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem wnioskodawcy informację, że figurująca w nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.

Wniosek o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej, odpisu zupełnego księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej:

 1. niezłożony na urzędowym formularzu,
 2. nieprawidłowo wypełniony,
 3. nieopłacony,
 4. od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,
 5. złożony z naruszeniem wyżej przedstawionych zasad,

pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyny.

W przypadku, gdy w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia braki powyższe zostaną usunięte, wydaje się żądany dokument.

Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej (tzw. papierowej)

Art. 362 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

Odpisy zwykłe ksiąg wieczystych (tzw. papierowych), a więc według ostatniego stanu wpisów, wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w przeciwieństwie do odpisów w Elektronicznej Księgi Wieczystej taki odpis może uzyskać osoba, która wykaże interes (dokładnie uzasadni na piśmie swoje żądanie). Nie ma interesu (prawnego) osoba, która domaga się wydania odpisu z księgi wieczystej ze zwykłej ciekawości albo z innych przyczyn pozaprawnych, w tym również sprzecznych z prawem.

Odpisy zupełne ksiąg wieczystych (tzw. papierowych), a więc obejmujące wpisy wykreślone, wydaje się tylko na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, a w wypadkach uzasadnionych - również na żądanie osoby, której wykreślony wpis dotyczył.

Rejestr zmian dla: Odpisy KW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Robert Radzajewski - SSR
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d