Ochrona danych osobowych RODO

 

Informacja w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

 

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: 

Sąd Rejonowy w Biłgoraju

ul. Kościuszki 29

23-400 Biłgoraj

 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Jacek Kłodnicki

tel. 84 685-08-09

e-mail: iod@bilgoraj.sr.gov.pl 

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych, okres przechowywania danych, odbiorcy danych:

 

1. Dane osobowe uczestników postepowania sądowego (strony postępowania i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi,  lekarze sądowi, ławnicy, mediatorzy, adwokaci i radcy prawni) 

Cel przetwarzania danych osobowych: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości;

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia z dnia 5 marca 2004 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 991 ze zm.);

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Firmy sprawujące opiekę autorską oraz  usługi wsparcia i serwisu dla  oprogramowania, w którym przetwarzane są dane.

 

2. Dane osobowe pracowników Administratora

Cel przetwarzania danych osobowych: Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych u Administratora;

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Pracodawca zobowiązany jest przechowywać dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)).

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: NBP realizujący wypłatę wynagrodzeń pracowniczych.

 

3. Dane osobowe kandydatów do pracy

Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu, za zgodą kandydata, dane mogą zostać wykorzystane do sporządzenia listy rezerwowej kandydatów;

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie na potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatów odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej przetwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużej niż rok. Dokumentacja pozostałych kandydatów przetwarzana jest do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego; 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.

 

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

Cel przetwarzania danych osobowych: Realizacja zawartej Umowy;

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.

 

5. Wizerunek osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym

Cel przetwarzania danych osobowych: Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa;

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wynikających z art. 54 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością dysku, natomiast nie przekracza 2 tygodni;

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych ma firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu. Monitoringiem objęte jest: - najbliższe otoczenie budynku, - wejście do budynku Sądu; - korytarze; - pomieszczenia w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania np. Czytelnia, Biuro Obsługi Interesanta, KASA.

 

Po okresie przechowywania dokumentacji w sądzie jest ona brakowana lub archiwizowana zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u Administratora.

 

IV. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem przez Sąd Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:

• dostęp do danych oraz mogą Państwo żądać od Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych,

• sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania; 

• przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;

 

Osoba, której dane przetwarza Sąd posiada prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes  Administratora. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. 

 

 

V. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych:

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

VI. Informacja o wymogu podania danych:

Jeżeli cel przetwarzania danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów przetwarzania danych. 

 

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych RODO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d