Informacje KW

ISTOTNE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Działanie sądu na wniosek

Zasadą jest, że postępowanie inicjowane jest przez wnioskodawcę, który składa wniosek o dokonanie wpisu. Zgodnie z przepisem art. 6262 § 1 – 3 kpc wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu, z wyjątkiem wniosku zawartego w akcie notarialnym. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Stosownie do przepisu art. 6262 § 5 kpc wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ. Natomiast przepis art. 6261 § 2 kpc wskazuje, że uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić.

Skutek oznaczenia daty wpływu wniosku

Zgodnie z przepisem art. 6266 kpc o kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila wpływu wniosku do właściwego sądu. Za chwilę wpływu wniosku uważa się godzinę i minutę, w której w danym dniu wniosek wpłynął do sądu. Wnioski, które wpłynęły w tej samej chwili, będą uważane za złożone równocześnie.
W postępowaniu wieczystoksięgowym nie stosuje się przepisu art. 165 § 2 kpc przy składaniu wniosków. Zgodnie z tym przepisem oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
Z chwilą złożenia wniosku wieczystoksięgowego wiążą się następujące skutki:

  • o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu (art. 12 ukwih),
  • o pierwszeństwie prawa, którego ustanowienie było przedmiotem roszczenia ujawnionego w księdze wieczystej, rozstrzyga chwila złożenia wniosku o wpis roszczenia (art. 20 ust. 2 ukwih),
  • wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu (art. 29 ukwih).

Możliwość uzupełnienia braków formalnych wniosku

Zgodnie z przepisem art. 130 § 1 i § 2 – 4 kpc w przypadku, gdy wniosek wieczystoksięgowy nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa wnioskodawcę, pod rygorem zwrócenia wniosku do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy. Wniosek zwrócony nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu wieczystoksięgowego. Natomiast wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku doręcza się tylko wnioskodawcy.
Natomiast stosownie do przepisu art. 1301 kpc w przypadku, gdy wniosek wieczystoksięgowy nie został wniesiony na urzędowym formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając wnioskodawcy złożony wniosek. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia wniosku dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot wniosku.

Odpłatność postępowania

Wniosek wieczystoksięgowy powinien być prawidłowo opłacony, aby mógł być skierowany do merytorycznego rozpoznania. Wysokość opłat sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym określają przepisy art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r., nr 167, poz. 1398 z późn. zm.). Stosownie do przepisu art. 5111 kpc w postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma sąd wieczystoksięgowy wskazuje wysokość należnej opłaty stałej. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z powyższej przyczyny wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata zostanie wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.

Ograniczona możliwość cofnięcia wniosku

W przypadku, gdy z treści wniosku i dołączonych dokumentów wynika, że nastąpiła zmiana prawa własności, cofnięcie wniosku o wpis tego prawa jest niedopuszczalne (art. 6265 kpc).

Obowiązek wskazania adresu właściciela nieruchomości (art. 62612 kpc)

Osoba, na rzecz której wpisane jest prawo lub roszczenie w księdze wieczystej, jej przedstawiciel albo pełnomocnik do doręczeń mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej zmianie adresu względnie wskazania adresu do doręczeń. Osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższy obowiązek stosuje się odpowiednio do spadkobierców lub innych następców prawnych osoby, na rzecz której jest wpisane prawo w księdze wieczystej. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku wskazania adresu pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Obowiązek ujawnienia się w księdze wieczystej

Zgodnie z przepisem art. 35 ukwih właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Natomiast art. 36 ust. 4 ukwih stanowi, że sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10.000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa własności nieruchomości, grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub części.
W przypadku, gdy osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewskazania aktualnego adresu bądź na skutek opieszałości w jego wskazaniu.

Przydatne linki

Znajdź Notariusza - link do strony Krajowej Rady Notarialnej

Znajdź działkę - link do strony Geoportal

Rejestr zmian dla: Informacje KW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d