Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-10-04

 

Biłgoraj, dnia 3 października 2016 r.

 

SĄD REJONOWY                                                           
   W BIŁGORAJU
ul. KOŚCIUSZKI NR 29
23-400 BIŁGORAJ
tel./ fax 084 68 50 804

 

Nr Adm.I.26-1.6/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania na: Dostawę energii elektrycznej (postępowanie wykonawcze na podstawie umowy ramowej nr 6/ZP-UR/2016) do obiektu Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ulicy Kościuszki nr 29, 23-400 Biłgoraj

 

Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Biłgoraju, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tj. ze zm.), zwanej dalej „pzp”, przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

 

CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki – liczba uzyskanych punktów – 100

Uzasadnienie wyboru.
Zamawiający stosownie do art. 91 ust.1 ustawy p.z.p. i zapisów zawartych w rozdziale I, pkt. 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał wyboru oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega odrzuceniu i jest ofertą zgodną z zapisami umowy ramowej 6/ZP-UR/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. – uzyskała 100 punktów.
 Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 pzp, Zamawiający przekazuje informację o nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom.

Oferta zgodnie z umową ramową 6/ZP-UR/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., - jeden dostawca: 

CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: sebastian.pawlak@corrente.pl;
 – 100 punktów

Planowany termin zawarcia umowy: 10 października 2016 r.

 

Rejestr zmian dla: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty